بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب در نشریاتQ1

شنبه / 28 بهمن 1396

مقاله یکی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی آب در نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله با عنوان:

Pre-processing data to predict groundwater levels using the fuzzy..

توسط دکتر محمد نادریان فرد و همکاران در نشریه WATER RESOURCES MANAGEMENT  به چاپ رسیده است. jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز  ./88 است. مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها