بدنه خبر

صفحه نخست /رشد تولید علم در دانشگاه ...

رشد تولید علم در دانشگاه جیرفت براساس گزارش پایگاه ISI

چهارشنبه / 04 بهمن 1396

آمار تولید علم در دانشگاه جیرفت، طی پنج سال اخیر براساس گزارش پایگاه جهانی تامسون رویترز روند رو به رشدی داشته است. براساس آمار این پایگاه ، بیشتر درصد تولید علم در سال 2017 بوده که نسبت به سال قبل از آن تقریبا ده درصد افزایش داشته است. 

 
براساس آمار این پایگاه، بیشترین مقالات را به ترتیب دکتر علی اکبری، دکتر اسماعیلی پور، دکتر دولتی، دکتر میرمحمودی و دکتر مختاری منتشر ساخته‌اند.
 
بایگانی خبرها