بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله دیگری از عضو هیئت ...

چاپ مقاله دیگری از عضو هیئت علمی رشته مهندسی برق در نشریات Q1

دوشنبه / 04 دی 1396

در هفته جاری، مقاله دیگری از عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق در نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله باعنوان

Coordinated Operation of Natural Gas and Electricity Networks With Microgrid Aggregators

توسط دکتر ایمان گروهی(نویسنده اول) و همکاران در نشریه

 IEEE Transactions on Smart Grid  RTICULTURAE

به چاپ رسیده است. jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز  0.95 است. قابل ذکر است در سال پژوهشی گذشته (اول آذر 95 تا اول آذر 96) اعضای هیئت علمی دانشگاه جیرفت موفق به انتشار  30 مقاله jcr شده اند که 8 مقاله( 31 درصد) آن q1 بوده است.  این موضوع نشان دهنده رشد کیفی تولید علم دانشگاه است. مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها