بدنه خبر

صفحه نخست /عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت ...

عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت در جمع دانشمندان برتر 2 درصد جهان

چهارشنبه / 19 مهر 1402


عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه جیرفت در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال 2023 قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت، بر اساس ارزیابی‌های انجام ‌شده در دانشگاه استنفورد بر مبنای شاخص‌های شناخته شده و اطلاعات مندرج در اسکوپوس،

دانشمندان دو درصد پر استناد جهان در سال 2023 معرفی شدند که دکتر محمدحسین خانجانی دانشیار گروه شیلات دانشگاه جیرفت در این فهرست قرار گرفت.

این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای بروندادهای پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی 1960 تا 2022 در 22 حوزه موضوعی اصلی و 174

حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، معرفی کرده است.

بایگانی خبرها