بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه ...

چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه باغبانی در نشریاتQ1

یکشنبه / 26 آذر 1396

مقاله دکتر ناصر عسکری عضو هئیت علمی گروه باغبانی در یکی از نشریات Q1  منتشر شد. این مقاله باعنوان

 Enhancement of ex vitro acclimation of walnut plantlets throughmodification of stomatal characteristics in vitro

توسط ایشان و همکاران در نشریه : SCIENTIA HORTICULTURAEبه چاپ رسیده است. jrk  این نشریه براساس رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز  ./81 است. مدیریت پژوهشی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

بایگانی خبرها