بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

شنبه / 23 بهمن 1395

اعضای هیئت علمی و کاربران محترم می توانند با دانلود فایل زیر نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه پژوهشی را مشاده کنند.
 
بایگانی خبرها