شورای پژوهشی گروه علوم دامی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه علوم دامی

 نام عضوسمت در شورا
1 حسین دوماری رئیس شورا
2 مسلم مقبلی عضو شورا
3 مژگان مظهری عضو شورا
4 امیر موسائی عضو شورا
5 ارسلان برازنده عضو شورا
6 مرتضی ستائی مختاری عضو شورا
7 امید علی اسماعیلی پور عضو شورا
8 سید حسین نژادسجادی عضو شورا
9 نعمت ضیائی عضو شورا
10 روح اله میر محمودی عضو شورا