30 تیر 1403

حسین شکفته

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم خاک
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فریده محمودی نژاد، حسین شکفته، سعید شفیعی، جواد زمانی، فریده عباس زاده افشار، قباد جلالی (1403) بررسی آزمایشگاهی تأثیر برخی اصالحکنندههای آل ی بهعنوان یک استراتژی برای اصالح یک خاک شور و سدیمی پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر: 53; 158-177
2
Mina Afsharipour, Saeid Shafiei, hossein shekofteh, Shapour Koohestani (2024) Investigating the effect of activated carbon on the distribution of boron in different organs of tomato and eggplant plants under boron stress JOURNAL OF PLANT NUTRITION: 47; 1-10
3
مسعود شاهرخی ساردو، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1402) اثر کربن فعال بر غلظت عناصر غذایی کممصرف توسط صیفی جات تحت تنش بور آب آبیاری مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز: 46; 309-325
4
حسین شکفته، آزاده نبی زاده، قباد جلالی (1402) تأثیر بیوچارهای حاصل از مواد اولیه مختلف روی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر: ;
5
مسلم احمدی وند، جواد زمانی، حسین شکفته، فریده عباس زاده افشار (1402) تأثیر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر: جلد 13 شماره 2; 234-210
6
رویا سعیدی، اعظم سیدی، بهاره پارسامطلق، حسین شکفته (1401) تأثیر کود گاوی و منابع مختلف تأمین کننده نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) بومشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد: 10.22067/AGRY.2022.72719.1068; 10.22067/AGRY.2022.7
7
رویا سعیدی، بهاره پارسامطلق، اعظم سیدی، حسین شکفته، مریم احمد زاده (1401) ارزیابی تاثیر منابع مختلف کود نیتروژن بر فراوانی نسبی، تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه گلرنک (.Carthamus tinctorius L) پژوهش علف های هرز: 14:2; 1-18
8
Roya Saeidi, Bahareh Parsamotlagh, Azam Seyedi, hossein shekofteh (2022) Agro- physiological responses of Carthamus tinctorius L. to sources of nitrogen fertilizer and organic manure فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی: 11:(49); 33-43
9
فاطمه حسنی، عطاالله خادم الرسول، حسین شکفته (1400) ارزیابی تاثیرات زغال زیستی و کمپوست بر روی برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک های شور و سدیمی مهندسی زراعی (علمی کشاورزی سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز: جلد 44 شماره 3; 295-312
10
حسین شیرانی، ناهید اصغری نژاد، سمیه صدر، عیسی اسفندیارپور، حسین شکفته (1400) تخمین مقاومت کششی خاک با استفاده از روش های مختلف مدل سازی در برخی از اراضی پسته کاری رفسنجان پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) - موسسه تحقیقات خاک و آب: دوره 35، شماره 3; 303-319
11
hossein shekofteh, Hassan Fatehi Marj (2021) Determining the features influencing physical quality of calcareous soils in a semiarid region of Iran using a hybrid ACOANN algorithm Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران: 25; 227-238
12
فهیمه امیری میجان، حسین شیرانی، عیسی اسفندیارپور، علی اصغر بسالت پور، حسین شکفته (1398) مدلسازی شاخص S و تعیین عوامل مؤثر بر آن با استفاده از الگوریتم هیبرید شبیه سازی تبرید- شبکه عصبی مصنوعی در خاکهای آهکی جنوبشرق ایران علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان: 3; 381-394
13
الناز زینلی، علی اصغر بسالت پور، حسین شیرانی، عیسی اسفندیارپور، حسین شکفته، حسین دشتی (1398) بررسی تنش تسلیم خاک در موقعیت های شیب گوناگون در یک شیب تپه با پوشش مرتع با وقوع فرسایش خمیری شکل پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری: 20; 168-178
14
F Amiri Mijan, Hossein Shirani, Isa Esfandiarpour, َAli Asghar Besalatpour, hossein shekofteh (2019) Modelling of some soil physical quality indicators using hybrid algorithm principal component analysis - artificial neural network Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران: 24; 133-141
15
16
Iraj Kouchami-Sardoo, Hossein Shirani, Isa Esfandiarpour, J Álvaro-Fuentes, hossein shekofteh (2019) Optimal feature selection for prediction of wind erosion threshold friction velocity using a modified evolution algorithm GEODERMA: 354; 1-12
17
Raziyeh Pourjamali, Elham Khalili Sadrabad, Seyyed Ali Asghar Hashemi, hossein shekofteh, Mehdi Mokhtari, Fateme Akrami Mohajeri (2019) Evaluation of Point-of-Use Drinking Water Treatment Systems Efficiency in Reducing or Removing Physicochemical Parameters and Heavy Metals Journal of Environmental Health and Sustainable Development: 4; 717-726
18
فهیمه امیری میجان، حسین شیرانی، عیسی اسفندیارپور، علی اصغر بسالت پور، حسین شکفته (1397) ارزیابی شاخص S با استفاده از سه مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک در پنج کاربری مختلف در جنوب کرمان پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان: 25; 87-103
19
حسین شکفته، اعظم مسعودی، سعید شفیعی (1397) اثر کاربریهای مختلف اراضی بر برخی شاخصهای کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان: 3; 425-436
20
حسین شکفته، مریم دوستکی، اعظم مسعودی (1397) انتخاب ویژگیهای مؤثر بر برخی شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک و پیش بینی آنها با درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: 32; 327-342
21
hossein shekofteh, Fatemeh Ramazani nejad (2017) Prediction of soil cation exchange capacity using support vector regression optimized by genetic algorithm and adaptive network-based fuzzy inference system Desert- مرکز تحقیقا ت کویری و بیابانی دانشگاه تهران: 22; 187-196
22
زهرا فاریابی فاریابی، عیسی اسفندیارپور، حسین شکفته، حسین شیرانی (1396) ترکیب روش های نقشه برداری مرسوم و زمین آماری برای تخمین برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه ساردوئیه، استان کرمان) مدیریت خاک و تولید پایدار: 7; 55-72
مقاله ارائه‌شده
1
قباد جلالی، حسین شکفته، فائزه افشارمنش (1402) بررسی نقش ریزجانداران محرک رشد جهت افزایش مقاومت گیاهان دارویی به تنش های محیطی دومین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی، ایران، جیرفت
2
ghobad jalali, hossein shekofteh, javad zamani, Saeid Shafiei, mohammad Rozkhash (2023) بررسی تاثیر علف کش ها بر ویژگی های زیستی خاک در حضور بیوچار , Iran, Jiroft
3
نرگس ملایی خاصی، جواد زمانی، حسین شکفته (1401) تاثیر بیوچار طبیعی بر شاخص خمیرایی خاک دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
4
ام البنین سلیمانی، سعید شفیعی، قباد جلالی، حسین شکفته (1401) نقش فسفر در تغذیه گیاهان و عواقب مصرف بیرویه آن دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
5
مسلم احمدی وند، جواد زمانی، حسین شکفته، فریده عباس زاده افشار (1398) بررسی اثر کاربری های مختلف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کنار صندل جیرفت شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، زنجان
6
محمد حسین مسلمی مهنی، سعید شفیعی، حسن اعتصامی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1398) تاثیر مواد آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاکهای شور سدیمی - تحت تنش خشکی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، زنجان
7
مریم کمالی زاده، سعید شفیعی، محسن حمیدپور، حسین شکفته، محمد علوی سینی (1398) اثر ریزوسفر و فواصل مختلف ریزوسفر پایههای مرکبات بر آهن قابل جذب در یک خاک آهکی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، زنجان
8
مینا افشاری پور، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1397) تاثیر کربن فعال بر تغییرات غلظت بور در ریشه خیار دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
9
اعظم مسعودی، حسین شکفته، حسین شیرانی، احمد تاج آبادی پور، سعید شفیعی (1395) بررسی اثر کاربری اراضی بر پایداری خاکدانه ها و تنفس میکروبی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
10
اعظم مسعودی، حسین شکفته، حسین شیرانی، احمد تاج آبادی پور، سعید شفیعی (1395) بررسی اثر کاربری اراضی بر وضعیت کربن آلی در خاک و خاکدانه ها اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
ساناز امیر شکاری، سعید شفیعی، محبوبه زاهدی فر، حسین شکفته (1403) اثر بیوچار اصلاح شده در حذف بور از آب
2
نرگس ملایی خاصی، جواد زمانی، حسین شکفته، محسن زارع بنادکوکی (1402) تاثیر بیوچار طبیعی بر جذب آب و ویژگی های هیدرولیکی خاک
3
ناهید صفوی گردینی، سعید شفیعی، حسین شکفته، قباد جلالی (1402) بررسی اثر متقابل روی و قارچ میکوریزی بر خصوصیات رشدی تربچه و شاهی در خاک آلوده به کادمیوم
4
مهرنوش رضایی، امیررضا امیرمیجانی، سعید شفیعی، حسین شکفته (1402) اثر قارچ های مایکوریزی بر جذب عناصر غذایی در پایه های مختلف مرکبات
5
محمد دژدار، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی، سید محمد غلوی سینی (1402) تاثیر اصلاح کننده های آلی و معدنی بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه کینوا در خاک شور- سدیمی تحت تنش خشکی
6
7
ام البنین سلیمانی، سعید شفیعی، حسین شکفته، حسین میغانی، قباد جلالی (1401) اثر فرآیندهای ریزوسفری برخی گونه های گیاهان جنگلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق خشک
8
عادل مشایخی، جواد زمانی، فریده عباس زاده افشار، سعید شفیعی، حسین شکفته (1401) بررسی عامل فرسایش پذیری خاکِ معادله جهانی فرسایش خاک(USLE) در کاربری های مختلف (مطالعه موردی: دشت جیرفت)
9
غلامرضا گنجی پور، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی، احمد احمد پور (1401) اثر بور و بیکربنات اب ابیاری بر جذب عناصر غذایی توسط پایه های مختلف مرکبات
10
حوا سلیمانی، حسین شکفته، حسین فاتحی مرج، سعید شفیعی، جواد زمانی، حسین قیومی زاده (1401) انتخاب ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک با استفاده از الگوریتم شاهین هریس
11
ساناز دارشی، سعید شفیعی، حسین شکفته، حسین میغانی، محمد علوی سینی، احمد احمد پور (1401) بررسی غلظت عناصر غذایی موثر بر عارضه خشکیدگی خرما
12
ساناز شاهرخی، سعید شفیعی، حسن اعتصامی، شاپور کوهستانی، حسین شکفته (1401) تاثیر اصلاح کننده های الی بر عملکرد جامعه میکروبی در خاک شور سدیمی تحت تنش کم آبی
13
14
فریده محمودی نژاد، سعید شفیعی، حسین شکفته، جواد زمانی، فریده عباس زاده افشار (1399) اثر اصلاح کننده های آلی بر برخی خواص فیزیکی، بیولوژیکی و رئولوژیکی یک خاک شور و سدیمی
15
مریم کمالی زاده، سعید شفیعی، محسن حمیدپور، حسین شکفته، محمد علوی سینی (1399) اثر ریزوسفر پایه های مختلف مرکبات بر شکل های شیمیایی اهن در یک خاک آهکی
16
مسلم احمدی وند، جواد زمانی، حسین شکفته، فریده عباس زاده افشار (1399) تعیین پارامترهای موثر بر بعضی ویژگی های خاک با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان - نروفازی
17
مسعود شاهرخی ساردو، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1399) اثر کربن فعال بر جذب عناصر غذایی توسط گوجه فرنگی خیار سبز و بادمجاتن تحت تنش بور اب آبیاری
18
محمد حسین مسلمی مهنی، سعید شفیعی، حسن اعتصامی، شاپور کوهستانی، حسین شکفته (1398) تاثیر اصلاح کننده های الی بر فعالیت های آنزیمی در خاک شور سدیمی تحت تنش خشکی
19
مینا افشاری پور، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1397) تاثیر کربن فعال بر غلظت و توزیع بور در اندام های مختلف گیاهان
20
آزاده نبی زاده، حسین شکفته، حسین شیرانی، محسن حمیدپور، عطاالله خادم الرسول (1396) بررسی اثرات کاربرد بیوچار بر تحرک کادمیوم و شاخص های کیفیت خاک
21
حسین شکفته، عطاالله خادم الرسول، حسین شیرانی، علی اصغر بسالت پور (1396) اثر انواع بیوچارها و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک های شور و سدیمی
22
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!