مدیریت مصرف آب در کشاورزی

صفحه نخست /انتشارات/مدیریت مصرف آب در کشاورزی
مدیریت مصرف آب در کشاورزی
کمبود آب در بسیاری از مناطق، مشکلات زیادی را برای تأمین نیاز شرب، تولید محصولات کشاورزی و در کل، روند عمومی زندگی انسانها بهوجود آورده است، بهگونهای که پیشبینی میشود در آیندة نزدیک، آب به عنوان طلای آبی در جهان شناخته و همانند نفت مبادله شود و بسیاری از چالشها و درگیریهای منطقهای و بینالمللی بر سر آب باشد. از یک سو، جمعیت جهان به سرعت روبهافزایش است و این واقعیتی است که محققان بخش کشاورزی و همة کسانی که مسئولیت تأمین نیازهای غذایی انسانها را بر عهده دارند، کاملاً با آن آشنا هستند. جمعیتِ بیشتر به غذای بیشتری نیاز دارد، به همین دلیل، تولید محصولات کشاورزی به شدت افزایش یافته و محصول سادة این رشد سریع جمعیت و افزایش تولید، افزایش تقاضای آب و متناسب با آن، کاهش شدید سرانة آب در دسترس است . از سوی دیگر، کل آب موجود در کرة زمین مقداری ثابت است، بنابراین بشر باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی باشد، بهگونهای که ضمن توجه به محدودیت منابع آب در دسترس، بتواند پاسخگوی سایر نیازهای رو به رشد نیز باشد. بخش عمدة آب مصرفی در جوامع بشری در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. بررسیها نشان داده است که به طور متوسط، 60 درصد از منابع آب استحصالی در جهان در بخش کشاورزی استفاده میشود، در حالی که این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، بیش از 80 درصد است. امروزه، کشاورزی باید در این مسیر گام بردارد که از هر قطرة آب، حداکثر محصول ممکن را تولید کند تا بتواند ضمن تأمین نیازهای روز افزون جامعة بشری، امکان استفادة پایدار را از منابع آب نیز فراهم آورد. کتاب حاضر با هدف معرفی راهکارهای استفادة بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی تألیف شده است. در این کتاب که در 13 فصل مجزا تنظیم شده، جنبههای مختلف بهینهسازی مصرف آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای کاهش مصرف آب میتواند در کاهش مصرف آب و استفادة بهینه از هر قطره آب در تولیدات کشاورزی مفید واقع شود، معرفی و مزایای هر یک بیان گردد. بدون شک این کتاب همانند هر اثر دیگری نمیتواند بدون کاستی باشد، از همین روی، پیشاپیش از همة استادان، دانشجویان و صاحبنظرانی که دیدگاهها و نظریات اصلاحی خود و نیز اشکالات موجود در کتاب را با نویسندگان در میان بگذارند، صمیمانه سپاس گزاری میشود. در نهایت امید است که این اثر بتواند گ