28 مرداد 1401

شاپور کوهستانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 9131483379
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
آسیه نارویی، جواد زمانی، شاپور کوهستانی، فریده عباس زاده افشار (1400) تأثیر بیوچار برگ خرما و بیوچار ضایعات برداشت پسته بر رشد ذرت و غلظت فلزات سنگین مجله مهندسی زراعی: جلد 44 شماره 4; 399-413
2
محسن مداحی نسب، سید محسن موسوی نیک، احمد قنبری، علیرضا سیروس مهر، شاپور کوهستانی (1400) بررسی قابلیت انباشت زیستی جو برای سرب و کروم خاک در شرایط تنش خشکی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: دوره 35 - شماره 4 - شماره پیاپی 78; 519-534
3
محمد نادریان فر، ارسلان فاریابی، شاپور کوهستانی، مریم صفوی گرینی (1400) بررسی تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریز هلیل رود جیرفت فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب: 41; 141-159
4
محمدرضا مددی، شاپور کوهستانی، محمد جداوی، سیدمحمد ذکریایی (1399) مقایسه عملکرد دو نوع پوشش طبیعی و مصنوعی در کاهش تبخیر از مخازن آبی (مطالعه موردی: منطقه جیرفت) نشریه آبیاری و زهکشی ایران: 4(14); 1448-1459
5
زینب محمودی، عبدالرضا بهره مند، خدایار عبدالهی، رسول میرعباسی، امیر سعدالدین، شاپور کوهستانی، چوقی بایرام کمکی (1399) بهینه سازی تخصیص آب در دسترس بر مبنای شاخص پایداری آب زیرزمینی در حوزه آبخیز ارازکوسه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم پژوهش آب ایران: چهارده ام; 45-59
6
عاطفه افشار، پرویز حقیقت جو، فاطمه کار اندیش، ام البنین محمدرضاپور، شاپور کوهستانی (1399) تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب چند محصول عمده در جیرفت تحقیقات آب و خاک ایران: دوره 51، شماره 8; 2137 - 2148
7
زینب محمودی، عبدالرضا بهره مند، خدایار عبدالهی، امیر سعدالدین، شاپور کوهستانی، چوقی بایرام کمکی (1399) بررسی تغییرات زمانی و مکانی مولفه های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده حوزه آبخیز ارازکوسه با استفاده از مدل WetSpass پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان: بیست و هفتم; 25- 47
8
tayebeh mesbahzade, Farshad Soleimani Sardoo, Shapour Koohestani (2018) Flood frequency analysis for the Iranian interior deserts using the method of L‐moments: A case study in the Loot River Basin NATURAL RESOURCE MODELING: 32; 1-14
9
Mohammad Naderianfar, Majid azizi, Shapour Koohestani (2017) Determination of Water-Yield Basil Function Under Deficit Irrigation Conditions and Use of Nano Fertilizer Progress in Agricultural Engineering Sciences: 13; 51-69
10
شاپور کوهستانی، سید سعید اسلامیان، علی اصغر بسالت پور (1396) تأثیر تغییر اقلیم بر درجه حرارت حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از محاسبات نرم یادگیری ماشینی بیزین علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان: 21; 203
11
Shapour Koohestani, سید سعید اسلامیان, Jahangir Abedi Koupaei, َAli Asghar Besalatpour (2016) Projection of Climate Change Impacts on Precipitation Using Soft-Computing Techniques: A Case Study in Zayandeh-rud Basin, Iran GLOBAL AND PLANETARY CHANGE: 144; 158-170
12
شاپور کوهستانی، ناصر عسکری، کبری مقصودی (1388) بررسی تاثیر هیدروژل های سوپر جاذب بر روی عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط تنش خشکی پژوهش آب ایران: دوره سوم شماره پنج; 71-78
مقاله ارائه‌شده
1
آسیه نارویی، جواد زمانی، شاپور کوهستانی، قباد جلالی، فریده عباس زاده افشار (1399) بیوچار راهکاری پایدار برای مدیریت پسماندهای آلی و بهبود روابط آبِ خاک اولین همایش ملی کشاورزی و سلامت، ایران، جیرفت
2
آسیه نارویی، جواد زمانی، شاپور کوهستانی، فریده عباس زاده افشار (1398) تاثیر کاربرد بیوچار برگ خرما و بیوچار تفالههای برداشت پسته در خاک، بر رشد گیاه ذرت نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
3
محمد حسین مسلمی مهنی، سعید شفیعی، حسن اعتصامی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1398) تاثیر مواد آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاکهای شور سدیمی - تحت تنش خشکی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، زنجان
4
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی (1397) پیش بینی تغییرات سرعت باد در منطقه سیستان با استفاده از مدل های شبیه ساز تصادفی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
5
مینا افشاری پور، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1397) تاثیر کربن فعال بر تغییرات غلظت بور در ریشه خیار دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
6
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی، عهدیه آرمون (1397) ارزیابی اثرات خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
7
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی، مصطفی شریفی (1396) ارزیابی عملکرد روش های مختلف آماری در بازسازی داده های بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمدرضا مددی، شاپور کوهستانی، محمد جداوی، سیدمحمد ذکریایی (1400) بررسی میدانی شدت تبخیر از سطوح آبی شهرستان جیرفت و ارائه راهکارهای کنترلی مبتنی بر ظرفیت منطقه دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
1
آسیه نارویی، شاپور کوهستانی، جواد زمانی، فریده عباس زاده افشار، محسن زارع بنادکوکی (1400) ارزیابی تأثیراستفاده از بیوچار بر تأمین آب برای گیاه
2
مسعود شاهرخی ساردو، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1399) اثر کربن فعال بر جذب عناصر غذایی توسط گوجه فرنگی خیار سبز و بادمجاتن تحت تنش بور اب آبیاری
3
محمد حسین مسلمی مهنی، سعید شفیعی، حسن اعتصامی، شاپور کوهستانی، حسین شکفته (1398) تاثیر اصلاح کننده های الی بر فعالیت های آنزیمی در خاک شور سدیمی تحت تنش خشکی
4
مینا افشاری پور، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1397) تاثیر کربن فعال بر غلظت و توزیع بور در اندام های مختلف گیاهان
کتاب
1
شاپور کوهستانی، مصطفی گودرزی (1399) مدیریت مصرف آب در کشاورزی شابک:978-622-977581-3
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!