سیستم‏های قدرت تجدید ساختار یافته- تحلیل بازارهای برق با مدل‏های موازنه‏ای

صفحه نخست /انتشارات/سیستم‏های قدرت تجدید ساختار ...
سیستم‏های قدرت تجدید ساختار یافته- تحلیل بازارهای برق با مدل‏های موازنه‏ای
نویسنده: ایکسیائوپینگ زهانگ؛ مترجمان ایمان گروهی ساردو، علی گروهی. مزایای منحصربه فرد این کتاب عبارتند از ارائه ی نمای کلی از پیشرفت های اخیر در تحلیل و به کارگیری رفتار بازار برق و قدرت بازار، یعنی مدل های تعادل در بازار برق و بحث در مورد به کارگیری این مدل ها در تحلیل عملی بازارهای برق. مباحث این کتاب پژوهش ها و پیشرفت های اخیر در مدل های بازار برق را منعکس می کند و کاربردهای آینده ی این مدل ها و تکنیک های محاسباتی را در تحلیل بازار برق پیش بینی می کند. مطالب این کتاب عموماً از تحقیقات و پیشرفت های صنعتی که نویسندگان کتاب انجام داده‏اند، اخذ شده است. کتاب برای مهندسین برق قدرت، اساتید دانشگاه و دانشجویان حیطه ی موضوعی سیستم های برق قدرت، اقتصاد سیستم های قدرت و سیاست انرژی در دوره های کارشناسی، ارشد و دکتری مرجع بسیار مفیدی می‏باشد. این کتاب می تواند برای تدریس در دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تدریس دوره های صنعتی استفاده شود.