قصّه فرزانگان دیوانه، شرح و ترجمه (عقلاء المجانین)

صفحه نخست /انتشارات/قصّه فرزانگان دیوانه، شرح و ...
قصّه فرزانگان دیوانه، شرح و ترجمه (عقلاء المجانین)
دریافت PDF کتاب
( 943/83 کیلوبایت)
«عُقَلاء المَجانِین» که ترکیبی متضاد و متناقض نما است، اخبار و اقوال کسانی است که در فرهنگ اسلامی، «عاقل مجنون» و«دیوانه فرزانه» خوانده شده اند، اینان که گاه به اعتبار نام بهلول که یکی از بنام ترین آنها بوده، بهالیل نیز نامیده شده اند، چهره هایی بوده اند شگفت و مجمع اضداد با شخصیتی دو سویه که از یک سو رفتار و گفتار غیر عادیشان آنها را در صف دیوانگان جای داده و از دیگر سو، گفتارهای تیز بینانه و رفتارهای ظریفانه شان آنها را از دیوانگان معمولی جدا کرده، به گونه بخردان و حکیمان فرا می نموده است.