بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله اعضای هیئت علمی در ...

چاپ مقاله اعضای هیئت علمی در مجله Q1

چهارشنبه / 03 اردیبهشت 1399

مقاله اعضای محترم هیات علمی  در مجله با نمایه JCR  در Quartile اول (Q1) چاپ شده است این مقاله

 با عنوان ذیل:
Pollution and contamination assessment of heavy metals in the sediments of jazmurian playa in southeast iran                                     
 
توسط  خانم دکتر محبوبه شیرانی و آقایان دکتر کرامت نژاد افضلی و دکتر مجتبی سلیمانی و  سایر همکاران در نشریهScientific reports
  به چاپ رسیده است.


مدیریت پژوهشی دانشگاه این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید. 
بایگانی خبرها