بایگانی خبرها

صفحه نخست /بایگانی خبرها

شنبه، 23 بهمن 1395

» راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

سه‌شنبه، 23 خرداد 1396

» وارد کردن رزومه قبل از استخدام

چهارشنبه، 03 آبان 1396

» چاپ مقاله Q1 توسط عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت در ماه گذشته

چهارشنبه، 17 آبان 1396

» پذیرش و انتشار مقالات عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه جیرفت در نشریه هایی با JRK:0/89 و JRK: 1/00

جمعه، 10 آذر 1396

» چاپ مقاله عضو هیئت علمی رشته مهندسی برق در نشریات Q1

شنبه، 25 آذر 1396

» فراخوان تجلیل از پژوهشگران برتر دانشجویی

یکشنبه، 26 آذر 1396

» برگزاری مراسم هفته پژوهش
» چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه باغبانی در نشریاتQ1

چهارشنبه، 29 آذر 1396

» درج چارک نشریات در سامانه

دوشنبه، 04 دی 1396

» چاپ مقاله دیگری از عضو هیئت علمی رشته مهندسی برق در نشریات Q1

سه‌شنبه، 05 دی 1396

» رشد تولید علم در دانشگاه جیرفت براساس گزارش پایگاه اسکوپوس

دوشنبه، 18 دی 1396

» یکسان سازی و merge کردن پروفایل در اسکوپوس

چهارشنبه، 04 بهمن 1396

» رشد تولید علم در دانشگاه جیرفت براساس گزارش پایگاه ISI

شنبه، 28 بهمن 1396

» چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب در نشریاتQ1

پنجشنبه، 10 اسفند 1396

» برنامه زمانبندی تخصیص پژوهانه سال 1396

جمعه، 11 اسفند 1396

» ارتقای مرتبه علمی دکتر میرمحمودی

پنجشنبه، 10 اسفند 1396

» قابل توجه اعضای مامور به تحصیل

چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1397

» چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه علوم خاک

سه‌شنبه، 11 اردیبهشت 1397

» چاپ مقاله عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی در نشریات Q1

چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1397

» انتشار دو کتاب در فروردین ماه در انتشارات دانشگاه جیرفت
123456