بدنه خبر

صفحه نخست /چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی ...

چاپ مقاله Q1 عضو هیئت علمی گروه شیمی

شنبه / 19 خرداد 1403

مقاله جناب آقای دکتر محمد‌جواد جهانشاهی عضو هیأت علمی گروه شیمی و همکاران درمجله Bioactive Materials 18.9IF= وJRK= 0.984  منتشر شد این مقاله با عنوان:


Enhancing volumetric muscle loss (VML) recovery in a rat model usingsuper durable hydrogels derived from bacteria

در این مجله چاپ شده است.

 مدیریت  امور پژوهشی و فناوری دانشگاه این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض می‌نماید.

بایگانی خبرها