26 مهر 1398

کرامت نژاد افضلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش ژئومورفولوژی
تلفن: 9125215081
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
کرامت نژاد افضلی، راضیه لک، منوچهر قرشی (1396) بررسی تغییرات ژئومورفویکی و ویژگیهای رسوب گل فشان ناپگ مکران ،ایران فصلنامه علوم زمین: تابستان96سال بیست وششم شماره104; 5
2
کرامت نژاد افضلی، سیاووش شایان، راضیه لک، منوچهر قرشی، مجتبی یمانی (1394) شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان های سواحل مکران فصلنامه علوم زمین: زمستان 94 ، سال بیست و پنجم، شماره 98 ،; صفحه 249 تا 2
مقاله ارائه‌شده
1
کرامت نژاد افضلی، فاطمه بیاتانی (1397) تعیین دوره های خشک و مرطوب در جنوب کرمان(کهنوج) با استفاده از روش های میانگین متحرک و شاخص بارش استاندارد دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، ایران¡ مشهد
2
3
کرامت نژاد افضلی (1396) بررسی ویژگیهای تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب کرمان مطالعه موردی(حوضه دهکهان ) پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ایران¡ مشهد
4
کرامت نژاد افضلی (1395) ردیابی منشاء و مسیر حرکت ریزگردها با استفاده از تصاویر ماهواره ای (جنوب کرمان) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران¡ جیرفت
5
کرامت نژاد افضلی (1395) تحلیل عوامل موثر بر پلایای جازموریان دروقوع ریزگرد (جنوب کرمان) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی ، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران¡ جیرفت
6
کرامت نژاد افضلی (1395) بررسی پتانسیل های ژئوتوریسمی سایت جدید گل فشانی مکران(شرق تنگه هرمز) چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی)، ایران¡ تهران
7
کرامت نژاد افضلی (1395) بررسی ژئومورفولوژی ساحلی دریای مکران مطالعه موردی(ساحل بیر) چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی)، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!