14 خرداد 1399

شاپور کوهستانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 9131483379
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
tayebeh mesbahzade, Farshad Soleimani Sardo, kouhstani Shapour (2018) Flood frequency analysis for the Iranian interior deserts using the method of L‐moments: A case study in the Loot River Basin NATURAL RESOURCE MODELING: 32; 1-14
2
Mohammad Naderianfar, Majid azizi, kouhstani Shapour (2017) Determination of Water-Yield Basil Function Under Deficit Irrigation Conditions and Use of Nano Fertilizer Progress in Agricultural Engineering Sciences: 13; 51-69
3
شاپور کوهستانی، سید سعید اسلامیان، علی اصغر بسالت پور (1396) تأثیر تغییر اقلیم بر درجه حرارت حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از محاسبات نرم یادگیری ماشینی بیزین علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان: 21; 203
مقاله ارائه‌شده
1
آسیه نارویی، جواد زمانی، شاپور کوهستانی، فریده عباس زاده افشار (1398) تاثیر کاربرد بیوچار برگ خرما و بیوچار تفالههای برداشت پسته در خاک، بر رشد گیاه ذرت نهمین کنفرانس ملی علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
2
محمد حسین مسلمی مهنی، سعید شفیعی، حسن اعتصامی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1398) تاثیر مواد آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگیهای شیمیایی خاکهای شور سدیمی - تحت تنش خشکی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، زنجان
3
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی (1397) پیش بینی تغییرات سرعت باد در منطقه سیستان با استفاده از مدل های شبیه ساز تصادفی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
4
مینا افشاری پور، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1397) تاثیر کربن فعال بر تغییرات غلظت بور در ریشه خیار دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
5
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی، عهدیه آرمون (1397) ارزیابی اثرات خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
6
محمد نادریان فر، شاپور کوهستانی، مصطفی شریفی (1396) ارزیابی عملکرد روش های مختلف آماری در بازسازی داده های بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز جیرفت) هشتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمد حسین مسلمی مهنی، سعید شفیعی، حسن اعتصامی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1398) تاثیر اصلاح کننده های الی بر فعالیت های آنزیمی در خاک شور سدیمی تحت تنش خشکی
2
مینا افشاری پور، سعید شفیعی، حسین شکفته، شاپور کوهستانی (1397) تاثیر کربن فعال بر غلظت و توزیع بور در اندام های مختلف گیاهان
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!