14 خرداد 1399

اعظم سیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح میوه
تلفن: 09133480933
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح میوه ، دانشگاه گیلان ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: اثر پساب و کمپوست تفاله زیتون بر رشد رویشی، زایشی و کیفیت روغن دو رقم زرد و روغنی محلی زیتون
  • کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی گرایش میوه ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه: اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی و تراکم کاشت بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا به صورت سیستم کشت هیدروپونیک (افقی و عمودی)
  • کارشناسی مهندسی تکنولوژی تولیدات گیاهی ، دانشگاه لرستان ، ایران (1377 - 1379)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
اعظم سیدی، یوسف حمیداوغلی، محمود قاسم نژاد، نسرین قربان زاده (1397) تأثیر پساب کارخانۀ روغن کشی زیتون بر ویژگی های زیستی خاک، درصد و کیفیت روغن و عملکرد میوۀ دو رقم زیتون علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 49; 365-374
3
اعظم سیدی، محمود قاسم نژاد، یوسف حمیداوغلی (1396) تأثیر کمپوست پسماند جامد کارخانۀ روغن کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن زیتون رقم های زردʽ و روغنی در منطقۀ منجیل علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 3; 645-653
4
اعظم سیدی، یوسف حمیداوغلی، محمود قاسم نژاد (1396) اثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغنکشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زیتون زرد و روغنی پژوهشهای تولید گیاهی (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) - دانشگاه گرگان: جلد 24 شماره 2; 125-138
5
اعظم سیدی، علی عبادی، مصباح بابالار (1392) بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 44-4; 42-51
6
اعظم سیدی، علی عبادی، مصباح بابالار (1392) بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی، تراکم کاشت و فصل برداشت بر کیفیتو کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 44-4; 423-429
7
اعظم سیدی، علی عبادی، مصباح بابالار، بهروز سعیدی (1389) بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی سابق) - دانشگاه فرودسی مشهد: 24; 1-6
مقاله ارائه‌شده
1
اعظم سیدی (1398) استفاده از نانو کودها جهت افزایش بهرهوری گیاهان دارویی و دستیابی به کشاورزی پایدار اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، ایران، ارومیه
2
اعظم سیدی (1398) تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و تولید متابولیتهای ثانویه گیاهان دارویی اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، ایران، ارومیه
3
اعظم سیدی، مژده نظرپور (1398) مدیریت تغذیه گیاهان دارویی با استفاده از سیستم کشت هیدروپونیک اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، ایران، ارومیه
4
صدیقه افشاری پور، اعظم سیدی، ندا امیری (1397) بررسی تفاوتهای بیوشیمایی میوه سه رقم نارنگی در منطقه جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
5
زینب فیروزبخت، اعظم سیدی، ندا امیری (1397) ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی میوه سه رقم پرتقال در منطقه جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
6
مریم احمد زاده، اعظم سیدی (1397) معرفی درخت مسواک ) (Salvadora persicaبه عنوان یک پتانسیل دارویی در منطقه جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
7
اعظم سیدی، محمود قاسم نژاد، یوسف حمیداوغلی، بهروز سعیدی (1395) تأثیرسطوح مختلف پسماندهای مایع صنعتی بر برخی از ویژگی های زیستی خاک تحت کشت دو رقم زیتون اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
8
Azam Seiedi, Mahmood Ghasemnazhad (2017) Effect of olive mill wastewater on some pomological properties and yield in two olive cultivars First International and Second National Conference of Agriculture, Environment and Food Security, 28th Feb. 2017, University of Jiroft, Iran, Jiroft
9
اعظم سیدی، بهروز سعیدی (1390) بررسی اثر محیط کشت و غلظت های مختلف هورمون NAA بر ریشه زایی قلمه های گیاه دارویی لاواند هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، 2
10
نادیا بهره مند، اعظم سیدی، زهرا امیر محمودی (1390) بررسی اثرات تاریخ و سیستم کاشت برعملکرد و برخی صفات محصول پیاز در منطقه جیرفت هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!