ریحانه دهقان

صفحه نخست /ریحانه دهقان
نام و نام خانوادگی ریحانه دهقان
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / خق التدریس در دانشگاه جیرفت
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران - (1400) -
2 فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2(1) (1400) 1-11
3 زیست شناسی گیاهی ایران - دانشگاه اصفهان - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران 44 (1399) 45-60
4 فصلنامه محیط زیست جانوری 11(4) (1398) 381-388
5 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران (1398)
6 مجله سلامت و محیط 12(3) (1398) 437-448
7 مجله مهندسی بهداشت محیط 7(1) (1398) 1-10
8 پژوهش در بهداشت محیط 5 (1398) 21-30