مدیریت آرزوهای طولانی(طول أمل) از دیدگاه قرآن و احادیث

صفحه نخست /انتشارات/مدیریت آرزوهای طولانی(طول ...
مدیریت آرزوهای طولانی(طول أمل) از دیدگاه قرآن و احادیث
بر اساس آموزه های قرآنی و روایی، جهان بینی انسان و نوع نگرش او نسبت به آینده، آرزوهای او را می سازند؛ ازطرفی همین آرزوها نقش بسزایی در شکل گیری شخصیت و سرنوشت انسان ایفا میکنند. پیامبران الهی و پیروان آنها بـه تبع ایمـان و اعتقـاد راسخی که به مبدأ و معاد دارند؛با نگرش آخرت طلبانه، دارای آرزوهای نیکو، معقول و دست یافتنی بوده و از آرزوهای معقول خویش بعنوان انگیزه و محرکی برای حرکت در مسیر قزب حق تعالی بهره می جویند. در مقابل، کافران و دنیاپرستان، غرق در آرزوهای بـاطل و دور و دراز بوده و در بسیاری از موارد با رسیدن اجـل، مهلتی برای دستیابی بـه آرزوها نمی یابند. بررسی عوامل بوجودآورنده و نتایج و پیامدهای طول أمل و چگونگی کنترل و رفع آسیبهای آن و حتی بیان آثار مثبت آرزوپردازی و نقش آن در برنامه ریزی و آینده نگری،محورهای اصلی مباحث این کتاب را تشکیل می دهند . امیدواریم که این اثر گامی در راه تبیین ابعادی از حالات نفس و اندیشه و رفتار انسان بشمار آید و در جهت پیشگیری از آفات و تبعات آرزوهای دور و دراز و خطاهای ناشی ازآن موثر افتد.