02 مهر 1399

مریم مظاهری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی ، فیزیولوژی گیاهی
تلفن: 09139093673
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی ، دانشگاه لرستان ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی اثرات نانو ‎اکسید ‎روی (ZnO) بر برخی از شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه تنباکو (Nicotiana tobacco L.)
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی ، دانشگاه شهید باهنرکرمان ، ایران (1383 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر متقابل اتیلن و سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی گیاه کلزای( Brassica napus L.) تحت تنش خشکی
  • کارشناسی زیست شناسی عمومی ، دانشگاه پیام نور اصفهان ، ایران (1378 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

  • علوم گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، تنش های محیطی، نانو متریال
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Maryam Mazaheri-Tirani, Soleyman Dayani (2019) In vitro effect of zinc oxide nanoparticles on Nicotiana tabacum callus compared to ZnO micro particles and zinc sulfate (ZnSO4) PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE: ; 1-11
2
Maryam Mazaheri-Tirani, Maryam Madadkar Haghjou (2019) Reactive oxygen species (ROS), total antioxidant capacity (AOC) and malondialdehyde (MDA) make a triangle in evaluation of zinc stress extension JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES: 29 (4); 1100-1111
3
Maryam Mazaheri-Tirani, Maryam Madadkar Haghjou, Saad Sulieman, Louise Colville, Ahmad Ismaili (2019) The influence of organic and inorganic chelators on the toxicity of bulk and nanoparticles of zinc oxide during germination and seedling growth of Nicotiana tabacum L. PLANT BIOSYSTEMS: 153 (3); 436-449
4
Maryam Mazaheri-Tirani, Maryam Madadkar Haghjou, Ahmad Ismaili (2019) Hydroponic grown tobacco plants respond to zinc oxide nanoparticles and bulk exposures by morphological, physiological and anatomical adjustments FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY: Published online: 8 February 2019; A-P
5
Maryam Mazaheri-Tirani, Maryam Madadkar Haghjou, Saad Sulieman, Ahmad Ismaili (2018) Comparative evaluation of zinc oxide effects on Tobacco (Nicotiana tabacum L.) grown in different media Journal of Agricultural Science and Technology: 20; 787-802
6
مریم مظاهری، مریم مددکار حق جو، احمد اسماعیلی (1395) بررسی تأثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.)) علوم و تحقیقات بذر ایران: ;
7
Maryam Mazaheri-Tirani, Fatemeh nasibi, Khosrow Manouchehri Kalantari (2013) Interaction of salicylic acid and ethylene and their effects on some physiological and biochemical parameters in canola plants (Brassica napus L.) PHOTOSYNTHETICA: 51; 411-418
8
زهرا داش آقا، مریم مظاهری، محدثه قاسمی خوراسگانی (1391) اثر سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی گیاه گندم و ذرت تحت تنش شوری در شرایط آزمایشگاهی مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: 4; 207-215
9
Maryam Mazaheri-Tirani, Fatemeh nasibi, Khosrow Manouchehri Kalantari (2012) Effects of salicylic acid on the induction of physiological and biochemical changes in Brassica napus L. under water stress Iranian Journal of Plant Physiology - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه: 2; 371-379
10
مریم مظاهری، خسرو منوچهری کلانتری، سید محمد جواد آروین، محمدکاظم همدانیان (1388) بررسی اثرهای بیوشیمیایی کاربرد سالیسیلیک اسید در گیاهان علوم و فنون باغبانی ایران - انجمن باغبانی ایران: 10; 177-186
11
ندا حسیبی، خسرو منوچهری کلانتری، مریم مظاهری، عفت السادات احمدی موسوی، عباس طاهرنژاد (1386) اثر متیل ژاسمونات، اتیلن و بر همکنش آنها بر جوانه زنی بذر و برخی پارامترهای بیوشیمیایی دانه رستهای کلزا (Brassica napus L.) مجله زیست شناسی ایران: 21; 206-215
12
مریم مظاهری، خسرو منوچهری کلانتری، ندا حسیبی (1386) مطالعه اثر متقابل اتیلن و سالیسیلیک اسید بر القا تنش اکسیداتیو و مکانیسمهای مقاومت به آن در گیاهان کلزا (Brassica napus L.) زیست شناسی ایران - تخصصی شده انجمن زیست شناسی ایران: 21; 421-432
13
مریم مظاهری، خسرو منوچهری کلانتری (1386) بررسی اثرات سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی گیاه کلزا تحت تنش خشکی مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان: 28; 55-66
14
مریم مظاهری، خسرو منوچهری کلانتری (1385) بررسی سه فاکتور سالیسیلیک اسید، تنش خشکی واتیلن و اثر متقابل آنها بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) مجله زیست شناسی ایران: 19; 408-418
مقاله ارائه‌شده
1
مریم مظاهری، محبوبه زاهدی فر (1398) مطالعه جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه زنیان (Carum copticum) تحت تیمار نانواکسیدروی دومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران، تهران
2
3
اشرف کاشانی، مریم مظاهری، مهرآنا کوهی دهکردی (1398) پاسخ مورفوفیزیولوژیک و بیان ژن irt1 گیاه سداب به تیمار آهن با کلیت EDTA اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، ایران، ارومیه
4
نرگس دادخواه، مریم مظاهری، مهرآنا کوهی دهکردی (1398) بررسی اثرات تیمار مس بر برخی شاخص های رشدی، رنگدانه ها و الگوی بیان ترانسپورتر irt1 گیاه سداب اولین همایش ملی تغذیه و مسایل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر، ایران، ارومیه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!