06 خرداد 1401

علیرضا گرکانی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09131425356
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Saeed Amiri, Luigi Di Sarno, alireza garakaninezhad (2021) On the aftershock polarity to assess residual displacement demands SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING: 150; 106932
2
Morteza Abbasnejadfard, Morteza Bastami, Afshin Fallah, alireza garakaninezhad (2021) Analyzing the effect of anisotropic spatial correlations of earthquake intensity measures on the result of seismic risk and resilience assessment of the portfolio of buildings and infrastructure systems Bulletin of Earthquake Engineering: 19; 5791–5817
3
Saeed Amiri, alireza garakaninezhad, Eden Bojorquez (2021) Normalized residual displacement spectra for post-mainshock assessment of structures subjected to aftershocks Earthquake Engineering and Engineering Vibration: 20; 403-421
4
Luigi Di Sarno, Saeed Amiri, alireza garakaninezhad (2020) Effects of incident angles of earthquake sequences on seismic demands of structures Structures: 28; 1244-1251
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا گرکانی نژاد، محمد مقصودی (1400) تخمین رفتار غیرخطی لرزه ای سازه ها با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیک هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران، کرمان
2
alireza garakaninezhad, Morteza Bastami, Saeed Amiri (2021) On the Spatial Correlation for Vertical Component of Response Spectral Acceleration , Iran, Tehran
3
علیرضا گرکانی نژاد (1400) ارائه شاخص نسبت پاسخ شتاب سازه یک درجه آزادی تحت زلزله های متوالی سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی، ایران، بروجرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!