14 خرداد 1399

ناصر عسکری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم گیاهی- گیاهان زینتی
تلفن: 09131979492
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Naser Askari, Richard Visser, Geert-Jan De Klerk (2018) Growth of Lily Bulblets In Vitro, a Review International Journal of Horticultural Science and Technology: Vol. 5, No. 2; 133-143
2
Naser Askari (2018) Iran, a significant horticultural countr Acta Horticulturae: 1212; 67-70
3
Naser Askari, Geert-Jan De Klerk (2018) Negative hydrostatic pressure is an unnoticed but significant source of contamination in tissue culture Acta Horticulturae: ISHS Acta Horticulturae 1212; 85-88
4
Zeynab Maleki Asayesh, Korosh Vahdati, Sasan Aliniaeifard, Naser Askari (2017) Enhancement of ex vitro acclimation of walnut plantlets throughmodification of stomatal characteristics in vitro SCIENTIA HORTICULTURAE: 220; 114-121
5
Naser Askari, Richard Visser, Geert-Jan De Klerk (2016) ADVANTAGEOUS EFFECTS OF MILD ABIOTIC STRESSES IN LILY CULTURED IN VITRO Propagation of Ornamental Plants: 16; 130-136
6
Naser Askari, YouGo Wang, Geert-Jan De Klerk (2014) In tissue culture of lilium explants may become heavily contaminated by the standard initiation procedure Propagation of Ornamental Plants: 14; 49-56
7
Dara Dastan, Maryam Pezhmanmehr, Naser Askari (2010) Essential Oil Compositions of the Leaves of Azadirachta indica A. Juss from Iran Journal of Essential Oil Bearing Plants: 13; 357-361
8
Gholamreza Abdi, Naser Askari (2009) Enhancment od IBA, Eurea phosphate paclobotrazol and their combination on rooting of royal poinciana American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences: 6; 132-136
مقاله ارائه‌شده
1
الهه جوادی آسایش، ساسان علی نیایی فرد، ناصر عسکری، مصطفی عرب، محمود روزبان (1398) اثر غلظت محلول غذایی بر رشد رویشی گازمانیا یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، ارومیه
2
الهه جوادی آسایش، ساسان علی نیایی فرد، ناصر عسکری، مصطفی عرب، محمود روزبان (1398) اثر طیف های نور تکمیلی بر رشد رویشی وریزیا یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، ارومیه
3
مهسا کریمزاده، ساسان علی نیایی فرد، مصطفی عرب، ناصر عسکری، محمود روزبان (1398) اثر شدت های مختلف نور بر صفات رشدی گازمانیا یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، ارومیه
4
مهسا کریمزاده، ساسان علی نیایی فرد، مصطفی عرب، ناصر عسکری، محمود روزبان (1398) اثر غلظت دی اکسید کربن بر صفات رشدی گیاه وریزیا Vriesea 'Splenriet’ یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، ارومیه
5
محسن قادر مرزی، مصطفی عرب، ساسان علی نیایی فرد، ناصر عسکری، محمود روزبان (1398) اثر طیف های مختلف نور تکمیلی بر خصوصیات رویشی آنتوریوم گلدانی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، ارومیه
6
Naser Askari, Fatemeh Abaszadeh (2017) EFFECT OF SUPER ABSORBENT POLYMERS (SAPS) ON THE GROWTH AND YIELD OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA) IN DRY CONDITIONS TO PROTECT WATER RESOURCES Wageningen Soil Conference 2017, The Netherlands, Wageningen
7
Naser Askari, Richard Visser, Geert-Jan De Klerk, Sasan Aliniaeifard (2016) Strongly enhanced bulb formation in lily in vitro international ornamental plant symposium, Iran, Mashhad
8
امان الله سلیمانی، حسین میغانی، ناصر عسکری (1390) بررسی اثر پوشش ها و مالچ های پلاستیکی بر کاهش اثرات سرمازدگی بر خیار ). (Cucumis sativus Lکشت شده در تونل های کوتاه هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، 2
9
حسین میغانی، امان الله سلیمانی، ناصر عسکری (1388) اثر بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی ششمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران، 2
10
ناصر عسکری، رضا فتوحی قزوینی، احمد معینی، حسین میغانی (1384) کالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا (Gerbera jamesonii) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی، ایران، 2
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین میغانی، امان الله سلیمانی، ناصر عسکری (1388) بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت و نیمه سخت گل کاغذی دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
1
الهه جوادی آسایش، ناصر عسکری، ساسان علی نیایی فرد، مصطفی عرب، محمود روزبان (1398) تاثیر طیف های نوری و غلظت محلول غذایی بر گونه های تجاری بروملیا
2
مهسا کریمزاده، ساسان علی نیایی فرد، مصطفی عرب، ناصر عسکری، محمود روزبان (1398) تأثیر شدت نور و دی اکسیدکربن بر رشد و فیزیولوژی گونه های تجاری بروملیا
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!