30 تیر 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی محصولات کشاورزی(مطالعه موردی پسته کاران شهر کرمان)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازاریابی محصولات کشاورزی، رگرسیون
پژوهشگران هاجر اثنی عشری

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازاریابی محصولات کشاورزی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری تحقیق حاضر تاجران پسته استان کرمان می باشند. در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است و تعداد نمونه براساس فرمول کوکوکران اوکان برابر با 67 نفر تعیین شدند در این پژوهش ازپرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرسشنامه بازاریابی محصولات کشاورزی محقق ساخته که از 27 سوال تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی کرمان مورد تایید قرار گرفت نتایج نشان داد که بین مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط معنی داری با بازاریابی محصولات کشاورزی وجود دارد. از طرفی, نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معنی داری با بازاریابی محصولات کشاورزی دارد به طوری که 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند.