27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیلSWOT در راستای توسعه صنعت مرغ گوشتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استراتژی، مرغ گوشتی، شهر کرمان،SWOT
پژوهشگران هاجر اثنی عشری، مژگان مظهری

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت کره زمین ضرورت توسعه کشاورزی و دامپروری مطرح می شود توسعه صنعت طیور بخصوص مرغداری به عنوان یک مقوله مهم نیازمند اخذ استراتژی های اساسی و منطقی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین استراتژی توسعه صنعت مرغ گوشتی است روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و شیوه گرداوری داده ها پیمایشی است. جامعه مورد این مطالعه کارشناسان خبره جهادکشاورزی شهرستان کرمان بود که تعداد آن ها 155نفر می باشد. در مرحله اول با کمک روش مصاحبه نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها مشخص و در مرحله دوم با تهیه پرسشنامه، جمع اوری داده ها صورت گرفت. سپس با روشSWOT به بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت ها و تهدیدها پرداخته شد و تدوین استراتژی در راستای توسعه صنعت مرغ گوشتی صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش در دو جدول ارزیابی عوامل درونی و ارزیابی بیرونی و 10 راهبرد استراتژیک است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد تولید کنندگان مرغ گوشتی در مقابل تهدیدها و فرصت ها، توانایی واکنش قابل اتکایی را ندارند و استراتژهای گذشته توانایی بهره‎برداری مناسب از فرصت ها و مقابله موفق با تهدیدهای محیطی بخصوص اقتصادی را ندارد. همچنین مشاهده شد ادامه روند موجود تضمین کننده آینده روشنی توسعه مرغ گوشتی در کشور نیست. از این رو تعیین راهبردهای مناسب برای بهبود تولید پرورش مرغ ضروری است.