30 تیر 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی(مطالعه موردی صادرکنندگان خرما در استان کرمان)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، عملکرد صادراتی محصولات، رگرسیون
پژوهشگران هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی

چکیده

در دنیای پرتحول امروز، دانش و نوآوری اساسی ترین عامل پیشرفت در عرصه های صنعتی و اقتصادی محسوب میگردد. اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا میشود که بستر الزم برای نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی جهانی فراهم شود هدف این تحقیق بررسی تاثیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی میباشد. روش این تحقیق توصیفی از نوع آزمون همبستگی، که جامعه آماری پژوهش را صادرکنندگان خرما در استان کرمان تشکیل دادند. به دلیل کم بودن جامعه آماری از روش تمام شمارشی استفاده گردید و از 79 نفر نظرخواهی گردید. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامة محقق ساخته تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر عملکرد صادراتی محصولات استفاده شد. روایی و پایـایی پرسـشنامـه نیـز تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد همچنین ابعاد تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بر عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی تاثیر مثبتی دارد