27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اقتصاد دانش بنیان، تحلیل رگرسیون، توسعه پایدار.
پژوهشگران سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش سرمایه انسانی، رژیم اقتصادی مناسب و نوآوری در اقتصاد، نقشی بی بدیل در رشد و توسعه پایدار دارند. توسعه پایدار و اقتصاد دانش بنیان دو مفهوم اساسی هستند که توسط اکثریت کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته اند. باتوجه به اهمیت این دو موضوع، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از تحلیل رگرسیون به بررسی ارتباط بین اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار پرداخته شد. نتایج نشان داد مؤلفه های دانش بنیان تأثیر مثبتی بر توسعه پایدار دارند. بق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان، تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال آفرینی است و در ساختار اقتصاد دانش بنیان بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها می بایست به بخش های فناورانه و ایجاد زیرساخت های آن سوق یابد.