27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش استقرار بودجه بر مدیریت پسماند و ضایعات محصولات کشاورزی( مطالعه موردی محصولات زراعی و باغی بخش ماهان)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استقرار بودجه، مدیریت پسماند و ضایعات محصولات کشاورزی
پژوهشگران هاجر اثنی عشری

چکیده

دفن، سوزاندن و رها کردن ضایعات و پسماندهای کشاورزی از جمله معضلات زیست محیطی کشور محسوب می شود. استفاده مجدد از ضایعات کشاورزی و یا بازیافت آن یکی از رو شهای مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی است. مطالعه حاضر با هدف تحلیل بررسی نفش استقرار بودجه بر مدیریت پسماند و ضایعات محصولات کشاورزی انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی از نوع آزمون همبستگی، که جامعه اماری کشاورزان محصولات زراعی و باغی بخش ماهان تعیین شدند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 146 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامة محقق ساخته مدیریت پسماندو ضایعات کشاورزی و پرسشنامه بودجه ریزی استفاده شد. روایی و پایـایی پرسـشنامـه نیـز تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد استقرار بودجه بر مدیریت پسماند و ضایعات کشاورزی تاثیر دارد همچنین ابعاد استقرار بودجه یعنی توانایی انسانی، عملکردی و فنی بر مدیریت پسماند محصولات کشاورزی تاثیر مثبتی دارد.