27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مدیریت پسماند بر روش های تامین مالی (مطالعه موردی شهرداری شهر کرمان)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
: مدیریت پسماند ، تامین مالی، شهرداری، رگرسیون
پژوهشگران هاجر اثنی عشری

چکیده

صنعتی شدن و رشد و گسترش شهرنشینی موجب افـزایش مصـرف گرایـی و درنتیجـه افـزایش میزان پسماند تولیدی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل بررسی تاثیر مدیریت پسماند بر روش های تامین مالی (مطالعه موردی شهرداری شهر کرمان )انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی از نوع آزمون همبستگی، که جامعه اماری کارکنان شهرداری شهر کرمان تعیین شدند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 162 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامة محقق ساخته وپرسشنامه تامین مالی ردمن و همکاران(2008) استفاده شد. روایی و پایـایی پرسـشنامـه نیـز تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت پسماند بر تامین مالی تاثیر دارد همچنین مدیریت پسماند بر میزان استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج به عنوان شاخص های تامین مالی تاثیر داشتند بنابراین، هرچه مدیریت پسماند بهبود می یابد، تامین مالی بهبود خواهد یافت.