05 خرداد 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اقتصاد سبز و بررسی وضعیت انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف سموم شیمیایی در بخش کشاورزی ایران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اقتصادسبز، بخش کشاورزی، شاخص جداسازی تاپیو.
پژوهشگران سمیه نقوی، هاجر اثنی عشری

چکیده

امروزه مسئله سلامت و کیفیت مواد غذایی یک از چالشهای فراروی جوامع است. باقیماندههای سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی، ترکیبات هورمونی و مواد نگهدارنده، پیامدها و مشکلات زیستمحیطی فراوانی به بار آوردهاند. کاربرد سموم شیمیایی برای کنترل آفات کشاورزی، موجب خسارات جبرانناپذیری بر سلامت انسان، سایر موجودات زنده و محیطزیست میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص جداسازی Tapio ارتباط بین رشد تولید کشاورزی و آلودگی ناشی از فرایند تولید کشاورزی در اثر مصرف سموم شیمیایی در این بخش در دوره زمانی 1399 - 1388 ارزیابی شده است. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی، جداسازی قوی وجود نداشته است. جهت کاهش اثرات منفی ناشی از مصرف سموم و کودهای شیمیایی بر سلامت انسان، بهبود کارایی مصرف نیتروژن با استفاده از تغییر در مقدار، نوع وزمان مصرف این نهاده، استفاده از تناوب-های مفید زراعی، استفاده از منابع آلی و زیستی کودهای شیمیایی استفاده از روشهای اکولوژیک و زیستیدر مدیریت آفات و علفهای هرز مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، یکی از راهکارهای کاهش مصرف سم، آموزش بیشتر به کشاورزان است.