27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نوآوری سبز بر توسعه پایدار محیط زیست کارکنان بانک سپه شهر کرمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نوآوری سبز، توسعه پایدار محیط زیست ، رگرسیو ن
پژوهشگران هاجر اثنی عشری، سمیه نقوی

چکیده

چکیده این تحقیق با هدف تاثیر نوآوری سبز بر توسعه پایدار محیط زیست کارکنان انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک –سپه استان کرمان است که با توجه به فرمول کوکران 384 نف ر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه پایدار محیط زیست با پایایی 89 / 0 و پرسشنامه نوآوری سبز با پایایی 88 / 0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل آزمون تی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین نوآوری سبز با توسعه پایدار محیط زیست کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بین نوآوری محصول سبز و توسعه پایدار محیط زیس ت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد همچنین بین نوآوری فرایند سبز و توسعه پایدار محیط زیست رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .