05 خرداد 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مدیریت زنجیره تامین سبز در کسب مزیت رقابتی پایدار در شرکت های صنعتی شهر کرمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدیریت زنجیره تامین سبز، مزیت رقابتی، رگرسیون
پژوهشگران هاجر اثنی عشری

چکیده

این تحقیق با هدف رابطه مدیریت زنجیره تامین سبز با مزیت رقابتی در شرکت های صنعتی شهرکرمان انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران شرکت های صنعتی شهر کرمان به تعداد 184 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مزیت رقابتی با پایایی 91/0 و پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز با پایایی 88/0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل آزمون تی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت زنجیره تامین سبز با مزیت رقابتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بین اساس بین مدیریت محیط داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان، بازگشت سرمایه با مزیت رقابتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و مهم ترین پیش بینی کننده مزیت رقابتی، مدیریت محیط داخلی، خرید سبز می باشد.