27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تقاضای برق کشاورزی روستا زابل مدل ARDL یارانه
پژوهشگران هاجر اثنی عشری، مهدیه مسنن مظفری

چکیده

یکی از نهاده های مهم در بخش کشاورزی روستاهای شهرستان زابل که به منظور برداشت آب از چاه ها استفاده می شود و در چند سال اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است، نهاده برق می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده به برآورد تابع تقاضای برق در بخش روستایی شهرستان زابل طی سالهای 1364-1390 پرداخته و عوامل موثر بر آن شناسایی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در بلند مدت کشش قیمتی تقاضا منفی و بزرگتر از یک بوده، کشش درآمدی مثبت و بزرگتر از یک و درصد تغییرات تعداد مشترکین بر درصد تقاضا اثر معنی دار داشته است ولی دمای هوا اثری بر مصرف برق نداشته است. لذا با حذف یارانه حامل های انرژی و افزایش قیمت آن، درآمد کشاورزان و مصرف آنها کاهش می یابد. در کوتاه مدت نیز درصد تغییرات موارد فوق بر مقدار تقاضا اثر داشته و هر گونه شوکی پس از چهار دوره به تعادل می رسد.