27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال، صادرات، مالیات مستقیم
پژوهشگران هاجر اثنی عشری، علیرضا کرباسی

چکیده

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور است که تامین کننده سهم مهمی ازتولید ناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیر نفتی و نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد و سطح اشتغال و بیکاری تعیین می شود. این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان، مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهد که مالیات مستقیم، تاثیر معنی دار و معکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد