27 فروردین 1403

هاجر اثنی عشری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جمعیت ساختار سنی جمعیت سرمایه ی انسانی امید به زندگی رشد اقتصادی خودتوضیحی با وقفه­های گسترده
پژوهشگران غلامرضا محمدپور، رسول بخشی دستجردی، سمیه جعفری، هاجر اثنی عشری

چکیده

در این مطالعه با توجه به اهمیت نقش جمعیت در رشد اقتصاد، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کشور پرداخته شده است. برای رسیدن به نتایج تجربی از روش خودتوضیحی با وقفه­های گسترده[1] استفاده شده است. دوره ی زمانی شامل سال های 1388-1345 می­باشد. متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه، نرخ رشد جمعیت 64-15 سال، نرخ رشد جمعیت و نرخ تعداد شاغلان با تحصیلات عالی می­باشند. هم چنین از شاخص امید به زندگی به عنوان متغیری که می­تواند بر پس­انداز، بهره­وری و سرمایه­ ی انسانی اثرگذار باشد، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی مطابق انتظارات تئوریکی و تجربی می­باشد، به طوری که اثر نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر روی نرخ رشد درآمد سرانه ، منفی است و بقیه ی متغیرها اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت دارند.