06 مهر 1402

حمید عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 09901646208
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حمید عزیزی، احمد ساداتی (1401) سازمان فضایی شهری و عدالت اجتماعی؛ مطالعه ای میان رشته ای بر عدالت فضایی و توزیع کالبدی شهر یزد در دوره قاجار پژوهش های باستان شناسی ایران: 10.22084/nb.2022.26352.2490; 10.22084/nb.2022.263
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!