30 تیر 1403

حمید عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 09901646208
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
حمید عزیزی، احمد ساداتی (1401) سازمان فضایی شهری و عدالت اجتماعی؛ مطالعه ای میان رشته ای بر عدالت فضایی و توزیع کالبدی شهر یزد در دوره قاجار پژوهش های باستان شناسی ایران: 10.22084/nb.2022.26352.2490; 10.22084/nb.2022.263
3
4
مقاله ارائه‌شده
1
hamid azizi (2021) PAST REMAINING SPACES, CONTEMPORARY SOCIAL BEHAVIOR: THE CONTINUITY OF SOCIAL BEHAVIOR ACCORDING TO LATE ISLAMIC ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE IN YAZD, IRAN 27th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Germany, Kiel
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!