08 بهمن 1400
اميررضا اميرميجاني

امیررضا امیرمیجانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندرعباس دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / قارچشناسی
تلفن: 03443347070
دانشکده: دانشکده کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hamidreza Pouralibaba, Amirreza Amirmijani (2022) Pathogenicity of Cladosporium halotolerans on some legumes بیماریهای گیاهی - انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران: 57; 164-153
2
Amirreza Amirmijani, Mohammadreza Salari, Amineh Amirmijani, Mohammad sadegh Khoshsohbat, mehdi azadvar (2020) First Report of Association of a ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ 16SrII-D Related Phytoplasma with Geranium (Pelargonium hortorum) Little Leaf Disease in Iran PLANT DISEASE: 104; 2723
3
Seyed Akbar khodaparast, Mohammadjavad Pourmoghaddam, Amirreza Amirmijani, Fariba Byrami (2020) Phylogenetic structure of the Iranian capnodiaceous sooty mould fungi inferred from the sequences of rDNA regions and TEF1 - a MYCOLOGICAL PROGRESS: 19 (2); 155-169
4
Adel Pordel, Amirreza Amirmijani, mohammad javan-nikkhah (2019) Pseudopyricularia cyperi, a new record for Iran MYCOTAXON: 134; 447-455
5
امیررضا امیرمیجانی (1397) صفات مهم در تشخیص گونه های Cladosporium دانش بیماری شناسی گیاهی- دانشگاه یاسوج: 8 (1); 50-59
6
سمیرا مشایخی، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی، خدیجه سالاری (1397) نقش بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) در القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیار و فعالیت آنزیم های وابسته به دفاع دانش گیاه پزشکی ایران: 49 (1); 143-154
7
سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی (1395) بررسی برخی خصوصیات بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جدا شده از فرا ریشه خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران: 47-2; 325-340
8
Seyed Akbar khodaparast, Fariba Byrami, Mohammadjavad Pourmoghaddam, Amirreza Amirmijani, Mehdi salimi (2015) A further contribution to the knowledge of sooty mould fungi from Iran Mycologia Iranica: 2 (1); 46-58
9
Amirreza Amirmijani, Seyed Akbar khodaparast, Rasoul Zare (2015) Additions to the knowledge of the genus Cladosporium in Iran Mycologia Iranica: 2 (1); 11-21
مقاله ارائه‌شده
1
نسرین سیدی، امیررضا امیرمیجانی، عادل پردل (1400) اهمیت بارکدگذاری DNA در شناسایی قارچ ها و بررسی ژن های با ارزش بارکدینگ اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، ایران، جیرفت
2
عادل پردل، امیررضا امیرمیجانی، هادی درودی (1400) اهمیت مطالعه کل ژنوم در زیست شناسی قارچ های بیمارگر گیاهی و مسیر انجام آن اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، ایران، جیرفت
3
بهناز کریمی پور نمچ، امیررضا امیرمیجانی، نسرین سیدی (1400) نقش بارکدگذاری DNA در تعیین حدود و ثغور گونه های جنس Fusarium اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، ایران، جیرفت
4
مرضیه گنجی پور، ابراهیم صداقتی، امیررضا امیرمیجانی، ماریه نادی، مهدی آزادوار، موسی نجفی نیا (1400) بررسی کارآیی پیش تیمار نشا پیاز خوراکی با قارچهای میکوریز بررشد و عملکرد آن در شرایط مزرعه دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
5
نسرین سیدی، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی (1398) مطالعه اثر آنتاگونیستی Seimatosporium pistaciae در کنترل عامل کپک خاکستری توت فرنگی چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، ساری
6
نسرین سیدی، امیررضا امیرمیجانی (1397) مبانی و روش های توالی یابی نسل جدید دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
7
بهناز کریمی پور نمچ، امیررضا امیرمیجانی، موسی نجفی نیا (1397) شناسایی گونه های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه توت فرنگی در شهرستان جیرفت دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
8
Amirreza Amirmijani, mahdiyeh sadeghian (2017) Isolation and identification of fungi associated with dried fruits of white mulberry Asian Mycological Congress, Vietnam, Ho Chi Minh City
9
نجمه خاتون مرادی، آفاق بامنیری، مهدیه صادقیان، امیررضا امیرمیجانی (1396) وقوع لکه برگی کنار ناشی از Phoma glomerata سومین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، سنندج
10
نسرین سیدی، امیررضا امیرمیجانی، مهدیه صادقیان (1396) وقوع لکه برگی اسفناج ناشی از Phoma betae در جیرفت سومین کنگره قارچ شناسی ایران، ایران، سنندج
11
samira mashayekhi, Hamidreza Alizadeh, Amirreza Amirmijani, khadijeh salari (2017) A method for study of downy mildew in detached cucumber leaves First International and Second National Conference of Agriculture, Environment and Food Security, 28th Feb. 2017, University of Jiroft, Iran, Jiroft
12
hossein rafie-miankoushki, Hamidreza Alizadeh, Amirreza Amirmijani, Shokrollah Hajivand (2016) Isolation and Identification of the fungi associated with grapevine decline in Qazvin Province 22nd Iranian Plant Protection Congress, Iran, Karaj
13
samira mashayekhi, Hamidreza Alizadeh, Amirreza Amirmijani, khadijeh salari (2016) Evaluation of benzothiadiazole (BTH) for the control of cucumber downy mildew 22nd Iranian Plant Protection Congress, Iran, Karaj
14
saman bagheri, Hamidreza Alizadeh, mehdi azadvar, Amirreza Amirmijani (2016) Biological Control of Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum by Cucumber Rhizosphere-inhabited isolates of fluorescent pseudomonads under Laboratory and Greenhouse conditions 22nd Iranian Plant Protection Congress, Iran, Karaj
15
سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی (1395) کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum با استفاده از باکتریهای سودوموناد فلورسنت جداسازی شده از فرا ریشه خیار تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، کرج
16
سمیرا مشایخی، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی، خدیجه سالاری (1395) مطالعه اثر بنزوتیادیازول در کاهش بیماری سفیدک داخلی خیار بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران، ایران، کرج
17
saman bagheri, Hamidreza Alizadeh, mehdi azadvar, Amirreza Amirmijani (2016) Investigation on antagonistic effects of Fluorescent Pseudomonads on biological control of Sclerotinia sclerotiorum , Iran, Mashhad
18
سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی، مهدی آزادوار (1394) بررسی تاثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناد فلورسنت علیه sclerotinia sclerotiorum در خیار سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، مشهد
19
Amirreza Amirmijani, Seyed Akbar khodaparast, Rasoul Zare, mohammad javan-nikkhah (2015) Phylogenetic analysis of some Iranian isolates of the genus Cladosporium Asian mycological congress, India, Goa
20
Hannaneh Vardasbi, mohammad javan-nikkhah, Omid Atghia, Amirreza Amirmijani (2015) New record of three taxa, Volutella ciliata, Ascodesmis microscopica and Westerdykella purpurea for mycobiota of Iran 2nd Iranian mycological congress, Iran, Karaj
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
نسرین سیدی، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی، مهدی آزادوار (1398) جامعه میکروبی فیلوسفر توتفرنگی و نقش آنها در کنترل بیولوژیک Botrytis cinerea
2
فاطمه مقبلی هنزایی، حمیدرضا علیزاده، حسین میغانی، امیررضا امیرمیجانی (1396) ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه‎فرنگی نسبت به لکه برگی آلترناریایی در منطقه جیرفت
3
سمیرا مشایخی، حمیدرضا علیزاده، امیررضا امیرمیجانی، خدیجه سالاری (1395) بررسی امکان القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیارتوسط برخی ترکیبات شیمیایی
4
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!