14 اسفند 1402
محسن (اكبري زاده)بتلاب اكبرآبادي

محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 9132480685
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برنامه تحقیقاتی آینده

  • روایت شناسی
  • نشانه شناسی
  • نقد ادبی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، مهدی دهرامی (1401) مقایسه کارکردهای ارتباطی تلمیح در متون غنایی و تعلیمی(با تکیه بر آثار سعدی) پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی: 1; 9-35
2
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1400) تحلیل ساختار و کارکردهای کلان روایت ها در قصاید مدحی( مطالعه موردی قصاید فرخی سیستانی) پژوهشنامه ادب غنایی: 10.22111/JLLR.2022.40200.2984; 10.22111/JLLR.2022.4
3
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1400) تحلیل کارکردهای هویتی زبان در اشعار مدحی شعر پژوهی (بوستان ادب - علوم اجتماعی و انسانی سابق) - دانشگاه شیراز: 10.22099/JBA.2021.39346.3943; 10.22099/JBA.2021.39
4
سیده زینب حسینی، محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1400) دلایل و چگونگی تبویب در متون عرفانی (مطالعۀ موردی منطق الطیر عطار و منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 64; 117-144
5
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، فاطمه طاهری سرو تمین (1399) فرایند تقدیس درخت در حوزه فرهنگی هلیل رود مطالعات ایرانی: دوره 19 شماره 38; 25-44
6
مهدی دهرامی، محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1399) روایت شناسی جمله معترضه در تاریخ بیهقی ادب و زبان فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق) دانشگاه شهید باهنر کرمان: 1; 53-73
7
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1398) تحلیل منطق واسازانه روایت رستم و سهراب دوفصلنامه ادبیات حماسی: شماره اول پیاپی 27; 73-92
8
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، مهدی دهرامی (1397) تصحیح و تحریفات ذوقی، خوانشی فعال (بررسی تحریفات بلاغی نساخان) پژوهشهای ادبی - انجمن زبان و ادبیات فارسی: 60; 9-40
9
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1397) تحلیل فرازبانی گلستان سعدی پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: سال هفتم، شماره یک; 1-20
10
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1396) تحلیل مناسبات قدرت در قصاید ناصر خسرو نشریه ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 41; 71-92
11
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، فرزانه مونسان (1395) کهن الگوی زن در آثار غزاله علیزاده متن پژوهی ادبی: دوره 20 شماره 69; 181-204
12
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، معصومه برسم (1395) مرگ به مثابه تشرف(نوزایی)؛ (نگرش اسطوره ای به آیین های مرگ در حوزه تمدنی هلیل رود) مطالعات ایرانی - دانشگاه کرمان: سال پانزدهم شماره بیست و نهم; 1-19
13
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1394) تنش های فرمیِ معناساز در روایت های تعلیمی (مطالعه موردی و فرمالیستی بوستان سعدی) پژوهشنامه ادببات تعلیمی: دوره هفت شماره28; 113-144
14
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1394) ناصرخسرو و پساقصیده (تحلیل شاخصه های پسامحوری در قصاید ناصرخسرو) ادب پژوهی: دوره 9 شماره 34; 75-97
15
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1394) تحلیل کیفیت عرفانی زبان در منظومه های عطار کهن نامه ادب پارسی: سال ششم; 1-21
مقاله ارائه‌شده
1
حدیثه پورجعفری، محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1400) کارکرد های بلاغی مضمون فراق در منظومه عاشقانه خسرو و شیرین نظامی نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی، ایران، جیرفت
2
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1400) تحلیل فرایند جانشینی و هم نشینی در شکل گیری و معنامندی بناهای دینی- تاریخی ( مطالعه موردی آب و آبگرم ها در حوزه فرهنگی هلیل رود) نخستین همایش بین المللی باستان شناسی و تاریخ حوزۀ فرهنگی هلیل رود، ایران، جیرفت
3
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1399) تحلیل بنیانهای دینی و طبیعی استعالی زمان و مکان در فرهنگ عامه جنوب کرمان دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، ایران، تهران
4
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1397) عرفان روایتی ناموثق همایش بین المللی درباره فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار، ایران، تهران
5
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، مهدی نادعلی (1396) تحلیل شاخصه های مدرنیسم در آثار بیژن نجدی دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شهریور 96، ایران، کرمانشاه
6
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی، سیده زینب حسینی (1396) تحلیل فرایند اجتماعی شدن رمانتیسم در شعر ژاله اصفهانی دوازدهمین گردهمایی بین ­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شهریور 96، ایران، کرمانشاه
7
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1395) فرایند اسطوره ای شدن سفر در کتاب دا یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، ایران، گیلان- رشت
8
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1394) تحلیل عوامل، شگردها و کارکردهای طنز تراژدی در کتاب نورالدین پسر دا دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ایران، اردبیل
9
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1392) نشانه شناسی فرهنگی آثار تاریخی باستانی حوزه هلیل رود دومین کنگره تاریخ دانان کشور، ایران، جیرفت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی (1396) تحلیل مقدس و نامقدس در حوزه هلیل رود دانشگاه جیرفت
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر فرهنگی (1394 - 1396)
بیشتر