06 مهر 1402

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ابعاد نگرش زیست محیطی کشاورزان به مسئله رعایت آلودگی محیط زیست ( مطالعه موردی: گلخانه داران شهرستان جیرفت)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نگرش ،زیست محیطی، آلودگی محیط زیست ،گلخانه داران شهرستان جیرفت
پژوهشگران امید شریفی، ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده

چکیده

بررسی ابعاد نگرش زیست محیطی کشاورزان به مسئله رعایت آلودگی محیط زیست ( مطالعه موردی: گلخانه داران شهرستان جیرفت)