06 مهر 1402

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در جوامع روستایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار، رفاه اجتماعی، جوامع روستایی
پژوهشگران ناصر آقاعباسی، امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در جوامع روستایی می باشد. در این تحقیق روش مطالعه توصیفی تحلیلی است. به طوری که در این اثر کوشش شده تا با روش اسنادی به تجزیه و تحلیل رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در جوامع روستایی در محتوای نظری و علمی پرداخته شود، تا بتوان تاثیرات متقابل این دو متغیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج حاکی از این هست که بین توسعه پایدار در جوامع روستایی و رفاه اجتماعی ارتباط و همبستگی تنگاتنگی وجود دارد یعنی هر چه یک جامعه توسعه یافته تر باشد میزان رفاه اجتماعی در آن جامعه بیشتر است و بر عکس. همچنین در بستر تفکرات مرتبط با توسعه رفاه اجتماعی به عنوان عصاره آن تلقی می گردد. و مقوله رفاه اجتماعی از یک سو در فرآیند توسعه موضوعیت پیدا می کند و از سویی دیگر خود به عنوان زمینه ساز و بستری برای توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمل می کند