06 مهر 1402

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی سطح آب های زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی، آب زیرزمینی
پژوهشگران ناصر آقاعباسی، امید شریفی، محمد جواد مهدی زاده

چکیده

هدف اصلی این مطالعه استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت جیرفت است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه به صورت سالانه می باشند و دوره ی زمانی تحقیق مشتمل بر 24 سال (92-1369) است. در این مطالعه از متغیرهای روند زمانی، متوسط ارتفاع سالانه آب های زیرزمینی در دوره قبل، جمعیت منطقه، میزان تبخیر و تعرق، میزان رطوبت (بر حسب درصد)، میانگین درجه حرارات (بر حسب سانتیگراد) و میزان بارندگی (بر حسب میلیمتر) به عنوان متغیرهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی استفاده می-شود. نتایج مطالعه نشان داد که مقادیر پیش بینی شده سطح آب زیرزمینی توسط شبکه عصبی مصنوعی بسیار نزدیک به مقادیر واقعی است. افزون بر این، با وضعیت موجود انتظار می رود که سطح آب های زیرزمینی در دشت جیرفت طی سال های 96-1392 کاهش یابد و این روند برای سال های پس از دوره پیش بینی نیز ادامه خواهد داشت. مطابق با پیش بینی های انجام شده برای سال های 1392 تا 1396، انتظار بر این است که سالانه حدود یک متر از سطح آب های زیرزمینی این دشت کاهش یابد. لذا با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می گردد که طی سال های 96-1392، حدود 6 متر از سطح آب های زیرزمینی دشت جیرفت کاهش یابد که این می تواند یک تهدید جدی برای اکوسیستم منطقه باشد.