06 مهر 1402

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و تولیدات بخش کشاورزی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بخش کشاورزی، نرخ ارز حقیقی، ایران.
پژوهشگران محمد جواد مهدی زاده، ناصر آقاعباسی، امید شریفی

چکیده

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی مهم در کشور ایران میباشد و به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تأمین کننده غذا و بخشی از مواد اولیه برای سایر بخشهاست. در نتیجه با بررسی و برآورد تولیدات کشاورزی و مشخص بودن تأثیر عوامل تأثیرگذار بر تولیدات کشاورزی میتوان سیاستهای مناسبی را جهت بهبود و افزایش تولید بخش کشاورزی در پیش گرفت. در پژوهش حاضر، اثر نرخ - طی سالهای ) 1394 )ARDL( ارز حقیقی بر بخش کشاورزی در کشور ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفههای توزیعی 1360 ( بررسی شد. نتایج برآوردها بیانگر این است که علائم ضرایب برآوردشده برای همه متغیرها با مبانی نظری سازگار میباشند و براساس برآورد تولیدات کشاورزی در ایران متغیرهای نرخ ارز حقیقی، قیمت صادرات بخش کشاورزی، صادرات بخش کشاورزی در سطح خطای 5 درصد هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، تأثیر معنادار و مثبت بر تولیدات بخش کشاورزی داشتهاند. همچنین ضریب سرعت 3 سال طول میکشد تا عدم تعادل کوتاه مدت به / 2 میباشد که نشان میدهد 5 / تعدیل کوتاه مدت به بلند مدت در برآوردها برابر با 7 سمت رابطه بلند مدت تعدیل شود.