28 خرداد 1403

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر جهانی شدن بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی در ایران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جهانی شدن، بخش کشاورزی، شاخص قیمت، محصولات کشاورزی.
پژوهشگران ناصر آقاعباسی

چکیده

جهانی شدن برغم فواید مطلوب آن بر اقتصاد کشورها می تواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در برداشته است .