30 تیر 1403

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد روش تجزیه و تحلیل تمایزی در بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی در اشتغال بخشهای اقتصادی در کشورهای منتخب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال، اکوسیستم کارآفرینی، بخش خدمات، بخش کشاورزی، تحلیل تمایزی
پژوهشگران ناصر آقاعباسی، سمیه نقوی

چکیده

فعالیت کارآفرینی مؤثر، میتواند منجر به توسعهی اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری و رقابتپذیری شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی جهانی در اشتغال بخشهای خدمات و کشاورزی کشورهای منتخب با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تمایزی در سال 1931 بوده است. بدینمنظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل خوشهای K -میانگین، کشورهای موردنظر به دو گروه تقسیم شدند. کشورهای گروه اول، کشورهای با سطح پایین از منظر اشتغال در بخشهای خدمات و کشاورزی و کشورهای گروه دوم کشورهای با سطح باال از منظر اشتغال در سه بخش مذکور بودند. نتایج روش تحلیل تمایزی نشان داد، شاخص کارآفرینی بعد از سهم ارزش افزوده بخشهای خدمات و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، دومین متغیر مؤثر در اشتغال میباشد. همچنین، با ارتقای شاخص جهانی کارآفرینی که نمادی از سالمت اکوسیستم کارآفرینی میباشد، اشتغال در بخشهای کشاورزی و خدمات کشورهایی که درگروه دوم قرار دارند، افزایش مییابد. این موضوع بر اهمیت نقش اکوسیستم کارآفرینی در اشتغالزایی تأکید میکند. بنابراین، حمایت در جهت توسعهی کارآفرینی و بهبود اکوسیسستم کارآفرینی با رشد باال و کشف پتانسیلهای موجود با هدف افزایش اشتغال و ارزش افزوده باید مورد توجه قرار گیرد.