30 تیر 1403

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین تابع تولید محصول گلخانهای توت فرنگی شهرستان جیرفت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تابع تولید کاب داگلاس، توت فرنگی، گلخانه، شهرستان جیرفت
پژوهشگران محمد جواد مهدی زاده، ناصر آقاعباسی، صدیقه نژاد صادقی

چکیده

رشد فزاینده جمعیت و محدودیت منابع تولید ضرورت و اهمیت ارتقاء سطح تولید را بیش از پیش نمایان میکند. افزایش محصولات کشاورزی از راه افزایش سطح زیر کشت و یا افزایش عملکرد امکانپذیر است پس به منظور افزایش بازده محصولات و تسریع رشد اقتصادی کشور لازم است که عملکرد بخش کشاورزی در بهکارگیری عوامل تولید بر پایه معیارهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط ضعف معلوم شود و راهحلهای منطقی به مسئولین ارائه گردد. هدف از این پروژه محاسبه تابع تولید توت فرنگی در گلخانههای شهرستان جیرفت به کمک تابع تولید کاب داگلاس میباشد. اطلاعات به صورت مقطعی میباشد که از طریق اطلاعات پرسشنامه جمعآوری شده است. به منظور برآورد تابع تولید از فرم کاب داگلاس استفاده میشود که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ) OLS ( توسط نرم افزار ) Eviews9 ( مورد برآورد قرار گرفت. نتایج نشان داد که نتایج حاصله بیانگر آن است که متغیرهای نیروی کار و سم تاثیر منفی و معناداری بر میزان تولید توت فرنگی دارد. متغیرهای کود و آب تاثیر مثبت و معنادار بر تولید توت فرنگی دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای بذر، سن و سطح زیر کشت تاثیر معناداری بر میزان تولید توت فرنگی ندارد.