30 تیر 1403

ناصر آقاعباسی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / اقتصاد کشاورزی
تلفن: 9123784649
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز بر نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
شوک های پیش بینی شده پیش بینی نشده، نرخ ارز ،نوسانات تولید ناخالص داخلی ایران
پژوهشگران ناصر آقاعباسی، محمد جواد مهدی زاده، امید شریفی

چکیده

بررسی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز بر نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران