30 تیر 1403

امین دهقانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا- گرایش برنامه ریزی روستایی
تلفن: 9179223023
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
داود جمینی، امین دهقانی، رامین آتش بهار، ارش رضایی (1403) مکانیابی اکوکمپ گردشگری مذهبی در غرب ایران (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری ویس القرن، استان کرمانشاه) برنامه ریزی فضایی – دانشگاه اصفهان: 1; 39-62
2
داود جمینی، امین دهقانی (1402) شناسایی ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه عشایری غرب ایران (مطالعه موردی: شهرستان روانسر) مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی: 3; 1-20
3
Hamed Ghaderzadah, Amin Dehghani, davood Jamini (2023) Rural elites; the causes of migration and attracting their participation in the process of rural development with thematic analysis approach (The case of: Kurdistan province) پژوهش و برنامه ریزی روستایی: مقاله دارای شماره dio هست; 10.22067/JRRP.2023.8
4
داود جمینی، امین دهقانی (1402) شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر جمعیت پذیری فضاهای پیراشهری در شهر سنندج (مطالعه موردی: نایسر) توسعه فضاهای پیراشهری: 10.22034/JPUSD.2023.386277.1264; 10.22034/JPUSD.2023.
5
داود جمینی، امین دهقانی (1402) تحلیل فضایی درآمد در مناطق روستایی ایران روستا و توسعه پایدار فضا: مقاله doi هست; مقاله doi هست
6
امین دهقانی، مهدی میرزاده کوهشاهی، زهرا ایورز (1401) شناسایی و اولویت بندی الزامات رضایت مندی گردشگران از کارکردها و زیرساخت های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: نوار ساحلی شهر بندرعباس) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم: 10.22034/JGEOQ.2023.158056.1702; 10.22034/JGEOQ.2023.
7
ali jam, davood Jamini, Amin Dehghani, arman bahmani, behnam shirzadi (2022) A Measurement Model for Factors Affecting Rural Tourism Resilience Using the Structural Equation Modeling Method (Case Study: Shamshir Tourist village in the West of Iran) Journal of sustainable Rural Development: 6 - 2 (10); 237-248
8
davood Jamini, Amin Dehghani (2022) Evaluation and Analysis of Resilience of Rural Tourism and Identification of Key Drivers Affecting It inThe Face of TheCovid-19 Pandemic پژوهش و برنامه ریزی روستایی: 11-4(39); 99-116
9
علی شمس الدینی، امین دهقانی، فاطمه منوچهری، سامان ابی زاده (1399) ارزیابی پایداری زیست محیطی و بررسی توزیع فضایی آن در سکونتگاه های روستایی استان کرمانشاه: مطالعه موردی شهرستان روانسر جغرافیا و توسعه: 58; 75-92
10
حمید برقی، امین دهقانی، حجت الله صادقی، مجید سعیدی راد (1398) ارزیابی اثرات محیط زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) محیط زیست و توسعه - انجمن ارزیابی محیط زیست: 19; 129-145
11
12
امین دهقانی، میر نجف موسوی، داود جمینی (1397) شناسایی چالش های زیست محیطی در سکونتگاه های روستایی و ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در مدیریت آن ها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان روانسر) برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت: 32; 51-68
13
امین دهقانی، علی شهدادی (1397) بررسی و تحلیل عملکرد دفاتر (ICT) در ارائه خدمات به سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان جیرفت مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی: 2; 409-423
14
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1397) تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر مولفه های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت روستا و توسعه - جهاد کشاورزی: شماره 1 بهار 1397; 71-90
15
امین دهقانی، داود جمینی (1396) سنجش وضعیت شاخص های کارآفرینی، تعیین کننده ها و راهکارهای توسعه آن در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جوانرود) فضای جغرافیایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر: 60; 247-265
16
17
مهدی میرزاده کوهشاهی، امین دهقانی (1395) ببرسی نقش پتانسیل های بوم گردی بندرعباس در جذب گردشگران پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان: سال ششم; 1-21
18
19
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1394) سنجش و ارزیابی معیارهای پایداری در کانونهای اسکان عشایری )مطالعه موردی: کانونهای اسکان عشایری در استانهای فارس و اصفهان مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی: 32; 55-67
مقاله ارائه‌شده
1
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) نقش جاذبه های تاریخی شهرستان جیرفت در جذب گردشگر دومین همایش بین المللی باستان شناسی جنوب شرق ایران، ایران، جیرفت
2
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) نقش طرح های آبخیزداری در توسعه روستایی اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران، زنجان
3
امین دهقانی، علی شهدادی (1396) بررسی تأثیر مخاطرات محیطی بر سکونتگاه های روستایی اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی-دانشگاه زنجان -29 شهریور 1396، ایران، زنجان
4
امین دهقانی (1395) تحلیلی بر وضعیت امنیت غذایی در مناطق روستایی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
5
امین دهقانی (1395) نقش محصولات کشاورزی با تأکید بر باغات انگور و جایگاه آن در توسعه روستایی مطالعه موردی: دهستان دشمن زیاری شهرستان ممسنی اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند 1395 دانشگاه جیرفت، ایران، جیرفت
6
امین دهقانی، مجید غیاث (1395) برررسی روند رشد دیابت درجامعه عشایری ساکن شده طی سالهای(1385تا1389) نمونه موردی: عشایر اسکان یافته بخش جرقویه استان اصفهان چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، ایران، تهران
7
امین دهقانی (1394) نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مطاله موردی : شهرستان ممسنی) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
8
امین دهقانی (1394) تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان نورآباد ممسنی اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، ایران، شیراز
9
امین دهقانی، محسن عادلی ساردوئی (1394) تحلیلی بر جاذبه ها و دافعه های گردشگری شهرستان جیرفت مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری دلفارد اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، ایران، شیراز
10
امین دهقانی (1394) تطور مدیریت روستایی در ایران همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، ایران، کرمان
11
مهدی میرزاده کوهشاهی، امین دهقانی، شهناز جهانگیری (1394) توسعه پارس جنوبی و پارادوکس امنیت انسانی در عسلویه همایش ملی خلیج فارس، عسلویه و امنیت، ایران، شیراز
12
امین دهقانی (1393) تحلیل اثرات خشکسالی بر اقتصاد کشاورزی در نواحی روستایی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
13
امین دهقانی (1393) بررسی اثرات زیست محیطی اکوتوریسم روستایی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
14
امین دهقانی (1393) اهمیت و نقش فعالیت های کشاورزی در توسعه روستایی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، ایران، جیرفت
15
امین دهقانی (1393) پتانسیل و قابلیت های گردشگری مناطق عشایری در جذب گردشگران مطالعه موردی: مناطق عشایری استان فارس اولین همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!