06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی مدلهای مختلف پهنه بندی شدت بروز خشکسالی در مقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دوره خشک- کریجینگ- شاخص بارندگی استاندارد شده
پژوهشگران حسین انصاری، مریم عرفانیان، محمد نادریان فر

چکیده

خشکسالی به عنوان پدیده ای آرام و خزنده با گسترش مکانی بالا هر سال خسارات زیادی به بخشهای مختلف اقتصادی کشور وارد میسازد. بنابراین پایش و پهنه بندی آنبه عنوان یک کلان مورد توجه قرار بگیرد. پایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در یک دوره 25 ساله در استان سیستان و لوچستان صورت گرفت. نتایج کلی بدست آمده از رتبه بندی مجموع معیارهای ذکر شده نشان می دهد که از سه روش درونیابی روش کریجینگ با نیم تغییر نمای گوسی دارای بیشترین همبستگی میباشد و به عنوان بهترین مدل در منطقه بوده است پس از آن روش عکس فاصله با توان 1 و 2 مناسبترین روشها برای درونیابی میباشند. و در نهایت با استفاده از بهترین مدل نقشه های پهنه بندی خشکسالی در منطقه ترسیم گردید.