06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات شدت- مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی گوناگون بر نوسانهای سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بارندگی- شاخص SPI- تحلیل خوشه ای- برون یابی روند- سطح آب زیرزمینی
پژوهشگران محمد نادریان فر، حسین انصاری

چکیده

دشت نیشابور در سالهاس اخیر با افت چشمگیر سطح آب زیرزمینی مواجه شده است. در نتیجه نقش عوامل مدیریتی در این دشتدارای اهمیت میباشد. در این پزوهش برای بررسی اثر خشک و ترسالیها بر نوسانات سطح آب زیرزمینی ابتدا از بیمن چاههای مشاهده شده انتخاب شده در سطح دشت و با استفاده از تحلیل خوشه ای به روش وارد 6 چاه مشاهده ای معرف هر خوشه از دشت انتخاب گردید. نتایج آزمون من کندال نشان دادند که شیب سطح آب زیرزمینی در هر 6 چاه مشاهده ای دارای روندی منفی میباشند . لذا روند از سطح آب زیرزمینی به روش برونیابی روند حذف شد و همبستگی آنها با شاخص SPIبدست آمد که نتایج برای خوشه 1 تا 6 بیشترین ضریب تعیین بین سطح آب زریزمینی فاقد روند و شاخص SPI در مقبایهای زمانی 54-43-36-048-36 و 36 ماهه بدست آمدندنتایج نشان داد که خوشه امان آباد تحت تاثیر حرکت جریانات آب زیرزمینی بویزه تغذیه و حرکت آبهای زیرزمینی ار بخش شرقی دشت و ارتفاعات بینالود قرار دارد