06 تیر 1401
محمد نادريان فر

محمد نادریان فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه جیرفت
تحصیلات: دکترای تخصصی / دکتری آبیاری و زهکشی
تلفن: 03443347066
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی داده های تبخیر از تشت با استفاده از مدل های رگرسیونی (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدل سازی، تبخیر از تشت، مدل های رگرسیونی، پارامترهای هواشناسی
پژوهشگران محمد نادریان فر

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در برنامه ریزی و بهره برداری از مخازن و طراحی سامانه های آبیاری، تبخیر از تشت می باشد. اهمیت کاربردی تخمین هر چه دقیق تر تبخیر از یک سو پیچیدگی رابطه علت و معلولی پدیده از سوی دیگر، ضرورت استفاده از روش های جدید داده کاوی را نشان می دهد. در این مطالعه امکان شبیه سازی تبخیر از تشت در ایستگاه سینوپتیک شیراز با استفاده از مدل های رگرسیونی در طول دوره آماری (95-1364) بررسی شده است. داده های به کاربرده شده در این تحقیق شامل دمای میانگین (Taverage)، سرعت باد (U)، ساعات آفتابی (N)، رطوبت نسبی حداکثر (RHmax)، رطوبت نسبی حداقل (RHmin) و حداکثر دما (Tmax) می باشد. برای آموزش مدل ها از 80 درصد داده (90-1364) و 20 درصد باقیمانده برای تست (95-1390) استفاده شده و برای ارزیابی از معیارهایRMSE ، MBE، MAE و R2 استفاده شد. نتایج ارزیابی مدل های مختلف رگرسیونی نشان داد که مدل رگرسیونی با پارامترهای دمای متوسط، رطوبت نسبی حداکثر و حداقل، سرعت باد، ساعات آفتابی و دمای ماکزیمم (E=-58.0283+10.53Taverage+48.6U-2.45RHmax+2.46RHmin+0.472N-7.4Tmax) دارای کمترین خطا می باشد بطوریکه معیارهای ارزیابی RMSE، MBE، MAE، R2 به ترتیب 52/71، 57/73، 69/98 و 933/0 در دوره آموزش و 32/17، 67/6-، 74/30 و 931/0 در دوره تست به دست آمد.